Strona G?ówna Wójt Przetargi Formularze Pobierz Galeria Nowiny TG Linki BIP EN DE
19-07-2018   
Gmina
Historia/Zabytki/Symbole
Statut Gminy
Galeria
Bud?et Gminy Tarnów
So?tysi/So?ectwa
Organizacje Pozarz?dowe
Podatki
Statystyka
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju 2008-15
Publikacje elektroniczne
Dzielnicowi
Sport szkolny
Rada Gminy Tarnów
Sk?ad
Sesje - Uchwa?y
Protoko?y z sesji
Rezolucje
Komisje
Sesje planowane
vertu cobra replica review ferrari phones buy a cheap vertu lux-replia vertu replica mobile phone.uk vertu signature cobra replica replica phone replica verizon phones vertu replica software clone vertu ascent vertu nero ferrari history of luxreplica lux replica vertu vertu repliki replica vertue phones vertu ascent ferrari 1947 mobiado vertu's replica phones replica vertu vertu replica signature cheap phones.com mobile fhone china replica low price vertu boucheron cobra-replica vertu replicas best second hand vertu flip phones vertu repliche vertu.butiqe vertu boucheron for sale vertu ferrari china vertu ascent ti replica
M?odzie?owa Rada Gminy Tarnów
Sk?ad
Komisje
Dokumenty
Wójt Gminy Tarnów
Prezentacja
Og?oszenia
Zarz?dzenia
Urz?d Gminy
Kierownictwo
Polityka jako?ci
Certyfikat
Statut urz?du
Referaty
Regulamin organizacyjny
Przetargi
Konkursy
Spis telefonów
Formularze
Nabór - konkursy
Stra? Gminna
Kontakt
Jednostki Organizacyjne
Szko?y/Przedszkola
Gminna Biblioteka Publiczna
Zespó? Obs?ugi Szkó? i Przedszkoli
Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
Centrum Animacji Kulturalnej
Nawigacja
Strona G?ówna
Archiwum strony
Nowiny Tarnowskiej Gminy
Linki
Wyszukiwarka
Pobierz
Kontakt
Mapa strony
Nowiny
Nowiny Tarnowskiej Gminy
Nr 1/2012 (116)
Zielony Pierscie? Tarnowa
Archiwum

Dofinansowanie
- Domy Ludowe - B?onie/Nowodworze
- Hala Koszyce Wielkie
- Projekty PFRON
- Akademia Sukcesu
- Rewitalizacja zabytkowego ko?cio?a w Zawadzie
Strony www - miejscowo?ci
Koszyce Ma?e
Nowodworze
Wola Rz?dzi?ska
Jod?ówka-Wa?ki
Tarnowiec
Zawada
Zbylitowska Góra
Pozosta?e linki
Kampania spo?eczna
Obejrzyj!


Dofinansowanie - Projekty UE- Domy Ludowe - B?onie, Nowodworze
Projekt ?AK wspó?finansowany jest przez Uni? Europejsk? w ramach Ma?opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - „Fundusze Europejskie dla Ma?opolski”. To zespó? dwóch o?rodków kultury zlokalizowanych w B?oniu i Nowodworzu na terenie Gminy Tarnów.

Strona www o?rodków znajduje si? pod adresem http://zak.gminatarnow.pl

Galicyjska Akademia Przesz?o?ci „?ak” w Nowodworzu rozpocz??a swoj? dzia?alno?? 3 lipca 2010 roku. Zaj?cia odbywaj? si? codziennie od poniedzia?ku do pi?tku.

Akademia prowadzi ró?norakie spotkania, kluby i warsztaty, maj?ce na celu poznanie kultury, historii i j?zyka. Adresowane s? zarówno do dzieci, jak i doros?ych. W programie mo?na znale?? zaj?cia takie, jak: nauka j?zyka angielskiego, nauka gry na gitarze, nauka ta?ca, aerobik dla kobiet, spotkania dla seniorów.

Mo?na równie? aktywnie sp?dza? czas, korzystaj?c z mieszcz?cego si? obok boiska. Ci, którzy nie s? zainteresowani konkretnymi propozycjami programowymi, mog? skorzysta? z bezp?atnej kafejki internetowej.

wi?cej info na str http://zak.gminatarnow.pl/index.php?id=105&id2=103Galicyjska Akademia Przesz?o?ci „?ak” w B?oniu rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w listopadzie 2010 roku. Zaj?cia odbywaj? si? codziennie od poniedzia?ku do pi?tku. Akademia prowadzi ró?norakie spotkania, kluby i warsztaty, maj?ce na celu poznanie kultury, historii i j?zyka. Adresowane s? zarówno do dzieci, jak i doros?ych. W programie Akademii mo?na znale?? zaj?cia takie jak: nauka j?zyka angielskiego i niemieckiego , klub szachowy, klub filmowy aerobik dla kobiet, kurs komputerowy dla doros?ych , si?ownia, spotkania dla seniorów. Ci którzy nie s? zainteresowani konkretnymi propozycjami programowymi, mog? skorzysta? z bezp?atnej kafejki internetowej. W Galicyjskiej Akademii pracuj? miejscowi duszpasterze ks. Wies?aw Czaja, ks. Edward Janikowski, a tak?e Magdalena Lis, nauczyciele j?zyków obcych, historii i sztuki. W Akademii „?ak” odbywaj? si? tak?e okoliczno?ciowe uroczysto?ci.

wi?cej info na str: http://zak.gminatarnow.pl/index.php?id=106&id2=101


BIP


Nivea

Certyfikat
Domy Ludowe
B?onie
Nowodworze
Radlna
Wa?ne!
Og?oszenie o wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w cz??ci miejscowo?ci Nowodworze, Koszyce Wielkie, Zg?obice i Koszyce Ma?e

---------------------

Obwieszczenie o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w cz??ci miejscowo?ci Zg?obice

---------------------

Pomoc w wype?nianiu wniosków o dop?aty obszarowe

---------------------

Informacja w sprawie zmiany ustawy o odpadach (Inf. Min. ?rodowiska)

---------------------

Informacja o obowi?zku uzyskania wpisu do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci !

---------------------

Bezp?atne doradztwo dla osób zak?adaj?cych dzia?alno?? gospodarcz?
---------------------

UWAGA
nowe procedury rejestracji dzia?alno?ci gospodarczej (EDG-1)
---------------------

Stra? Gminna Gminy Tarnów informuje ?e fotoradar jest ustawiony przy drodze woj. nr 977 w Tarnowcu - zdj?cia s? wykonywane dwustronnie (zbli?aj?ce i oddalaj?ce)
---------------------

Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów dysponuje woln? przestrzeni? reklamow? w atrakcyjnych miejscach na terenie gminy

---------------------

Wójt Gminy Tarnów przyjmuje mieszka?ców w ka?dy poniedzia?ek w godz. 9.00-14.00

---------------------
Rozk?ad jazdy:
PKS MPK PKP
e-Urz?d


Copyright UGT © 2007